19. Chè bưởi – Chè Mai Tiến – Tập thể C5 Giảng Võ, Trần Huy Liệu, Ba Đình

19. Chè bưởi – Chè Mai Tiến – Tập thể C5 Giảng Võ, Trần Huy Liệu, Ba Đình
Đánh giá bài viết

19.-Chè-bưởi-Chè-Mai-Tiến-Tập-thể-C5-Giảng-Võ-Trần-Huy-Liệu-Ba-Đình-300x300 19. Chè bưởi - Chè Mai Tiến - Tập thể C5 Giảng Võ, Trần Huy Liệu, Ba Đình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *